Osnovano Vijeće za djecu FBiH

Izvor: Vlada FBiH.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike imenovala Vijeće za djecu Federacije BiH koje će postupati u skladu s ranije donesenom Uredbom o osnivanju ovog vijeća.

U skladu sa ovom uredbom, Vijeće za djecu FBiH promovira i štiti prava djeteta, prati primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata na području FBiH koji se odnose na pitanja u pogledu zaštite i promoviranja prava djeteta, zatim daje preporuke i mišljenja nadležnim federalnim organima u postupku predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zaštite prava djeteta, inicira i aktivno sudjeluje u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji, te uspostavlja saradnju i koordinaciju između svih nositelja implementacije strateških dokumenata koji se odnose na osiguranje i zaštitu prava djeteta.

Također, Vijeće izvještava Vladu FBiH o stanju, problemima i aktivnostima u oblasti prava djeteta u Federaciji, priprema izvještaje, stručne analize, inicijative, preporuke i mišljenja u vezi s konkretnim mjerama i mogućim rješenjima za dobrobit djece i zaštitu njihovih prava koji se putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dostavljaju Vladi Federacije.

U djelokrugu rada Vijeća je i uspostavljanje i redovna saradnju s Vijećem za djecu BiH, Odjelom za praćenje prava djeteta u okviru Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Komisijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Komisijom za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta FBiH, potom uspostavljnje saradnje i partnerstva s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom, koje se bave promoviranjem i zaštitom prava djeteta, sudjelovanje u projektima koji se iniciraju u interesu djeteta, organiziranje naučnih, stručnih i drugih konferencija, radionica, okruglih stolova, tribina, te publikacija rezultata istraživanja, analiza i drugih sadržaja koji se odnose na promoviranje i zaštitu prava djeteta.

Vijeće za djecu se sastoji od 11 članova koji se imenuju na mandat do četiri godine, s pravom na jedan reizbor. U Vijeću je šest članova iz reda državnih službenika, dva iz reda nevladinih organizacija dok su tri člana iz reda akademske zajednice. U prvi saziv Vijeća za djecu danas su imenovni Aldina Selimović Džafo (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike), Vildana Doder (Federalno ministarstvo zdravstva), Mirna Nikšić (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke), Miralem Duranović (Federalno ministarstvo pravde), Medina Đapo (Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova), Azra Džipa (Gender centar FBiH), Mirsada Bajramović i Berina Ceribašić (Mreža NVO „Snažniji glas za djecu“), te Gaj Trifković (Univerzitet u Sarajevu), Vesna Bratovčić (Univerzitet u Tuzli) i Davorka Topić-Stipić (Sveučilište u Mostaru).

Pri obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada Vijeće za djecu je obavezno jednom godišnje, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, podnijeti Vladi izvještaj o svom radu, kao i izvještaj o stanju u oblasti prava djeteta prema metodologiji koju će, na prijedlog Vijeća za djecu, donijeti Vlada FBiH.

S ciljem efikasnijeg izvršavanja svoje uloge, Vijeće za djecu može uključiti određena stručna lica kao eksperte za pojedine poslove.

Na prvoj sjednici Vijeće će izabrati predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, te donijeti poslovnik o radu. Uredbom je navedeno da Vijeće redovno zasjeda dva puta godišnje uz mogućnost organiziranja tematskih sjednica.

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

Send Us A Message