Statut Univerziteta u Sarajevu

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH

Bolonjski proces

Magna Carta Universitatum