Centar za ljudska prava

kao članica Univerziteta u Sarajevu dijeli viziju naznačenu u Planu institucionalnog razvoja Univerziteta u Sarajevu.

Centar za ljudska prava

Naša vizija

Centar za ljudska prava kao članica Univerziteta u Sarajevu dijeli viziju naznačenu u Planu institucionalnog razvoja Univerziteta u Sarajevu.

U slijedećem desetljeću Univerzitet vidimo:

  • kao glavnog nosioca sistema cjeloživotnog obrazovanja u društvu usmjeravajući se na jačanje postdiplomskih programa (naučnih i stručnih) relevantnih za društveni razvoj, a ujedno privlačnih i konkurentnih i na evropskom prostoru
  • kao snažno i prepoznatljivo središte naučnog i umjetničkog rada koje će okupljati domaće i međunarodne timove oko izazovnih i kvalitetnih projekata
  • kao ključno mjesto u zemlji za razvoj modela evaluacije i osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.
 
 
 

Upoznajte

Osoblje Centra za ljudska prava

Direktor

Prof.dr. Nedžad Korajlić
Nedžad Korajlić (r. 1963.), završio je srednju školu u Tešnju, Višu školu unutrašnjih poslova u Beogradu, te Fakultet bezbednosti i društvene samozaštite Univerziteta u Skoplju. Od 2012. do 2020. bio je dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Od oktobra 2020. direktor je CLJP UNSA.

Viši stručni saradnik

Mr. sc. Miroslav Živanović
Miroslav Živanović (r. 1976.) diplomirao je na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta UNSA, a magistrirao na programu Upravljanje državom i humanitarnim poslovima, koji je organizovan u kooperaciji UNSA, Univerziteta u Beogradu, i Univerziteta La Sapienza u Rimu. Uposlenik je CLJP UNSA praktično od njegovog osnivanja.

Stručni saradnik

Dr. Gaj Trifković, stručni saradnik
Gaj Trifković (r. 1981.), završio srednju školu u Sarajevu, a studije istorije u Grazu; angažovan kao stručni saradnik za programe i projekte, te kao koordinator dnevnih aktivnosti Centra; e-mail: gaj.trifkovic@unsa.ba

Bibiloteka i dokumentacija

Odjel za biblioteku i dokumentaciju (OBD) je organizaciona jedinica Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu formirana početkom 2004. godine. OBD je preuzeo osnovne funkcije i zadatke prijašnjeg Odjela za informacijska istraživanja i biblioteku (OIIB) u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima:

  • Asistiranje u istraživanjima na polju ljudskih prava
  • Asistiranje u realizaciji nastavnih planova i programa u oblasti ljudskih prava kroz:
  • obezbjeđivanje informacija, posredovanje do znanja i izvora u svrhu podrške istraživačima i studentima
  • obučavanje svih kategorija korisnika u informacionim tehnologijama/sistemima
  • Obezbjeđivanje svih sredstava i knjižno-arhivske građe potrebnih za istraživanje i nastavu u oblasti ljudskih prava
  • Obezbjeđivanje informacija i knjižno-arhivske građe starijim istraživačima, profesorima i upravljačkim strukturama kako bi mogli donositi odluke bazirane na kvalitetnim informacijama
  • Obezbjeđivanje informacija o mogućnostima studija u oblasti ljudskih prava (profesionalna orijentacija)

Naša vizija je razvijanje jedinstvenog informacijskog resursa u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima koji će funkcionisati na savremenim informacijskim i komunikacijskim platformama. OBD ima namjeru razviti bogatu bibliotečku kolekciju koja će biti nezaobilazna podrška svim lokalnim i regionalnim inicijativama za obrazovanje o ljudskim pravima (nastavni planovi I programi osnovnih, srednjih I visokoškolskih institucija, postdiplomski studiji, specijalistički kursevi, itd.) Takođe, OBD ima za cilj postati tačka na kojoj će se inicirati i ukrštati brojni naučno-istraživački projekti, te platforma za razmjenu ideja, iskustava i dobre prakse.

Novosti

Novosti
HRCSite

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

Read More »