Centar za ljudska prava

Biblioteka

Odjel za biblioteku i dokumentaciju (OBD) je organizaciona jedinica Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu formirana početkom 2004. godine. OBD je preuzeo osnovne funkcije i zadatke prijašnjeg Odjela za informacijska istraživanja i biblioteku (OIIB) u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima:

  • Asistiranje u istraživanjima na polju ljudskih prava
  • Asistiranje u realizaciji nastavnih planova i programa u oblasti ljudskih prava kroz:
  • Obezbjeđivanje informacija, posredovanje do znanja i izvora u svrhu podrške istraživačima i studentima
  • Obučavanje svih kategorija korisnika u informacionim tehnologijama/sistemima
  • Obezbjeđivanje svih sredstava i knjižno-arhivske građe potrebnih za istraživanje i nastavu u oblasti ljudskih prava
  • Obezbjeđivanje informacija i knjižno-arhivske građe starijim istraživačima, profesorima i upravljačkim strukturama kako bi mogli donositi odluke bazirane na kvalitetnim informacijama
  • Obezbjeđivanje informacija o mogućnostima studija u oblasti ljudskih prava (profesionalna orijentacija)

Naša vizija je razvijanje jedinstvenog informacijskog resursa u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima koji će funkcionisati na savremenim informacijskim i komunikacijskim platformama. OBD ima namjeru razviti bogatu bibliotečku kolekciju koja će biti nezaobilazna podrška svim lokalnim i regionalnim inicijativama za obrazovanje o ljudskim pravima (nastavni planovi I programi osnovnih, srednjih I visokoškolskih institucija, postdiplomski studiji, specijalistički kursevi, itd.) Takođe, OBD ima za cilj postati tačka na kojoj će se inicirati i ukrštati brojni naučno-istraživački projekti, te platforma za razmjenu ideja, iskustava i dobre prakse.

Specijalna biblioteka (u okviru Odjela za biblioteku i dokumentaciju) se od samog nastanka nametnula kao najaktivniji i najprepoznatljiviji Odjel Centra, te je kroz praćenje njenog rasta najbolje moguće uočiti progres razvoja samog Centra. Njena zbirka magistarskih teza je skup novog znanja koje čak u 80% slučajeva referiše ili se naslanja na Balkan. Bibliotečki fond, koji je narastao sa 600 (1996.) na 6.500 knjiga (2008.), sakupljen je samo uz pomoć projekata i donacija, bez učešća državne potpore. Od prostorije u kojoj je bibliotečko osoblje 1997. godine zateklo dvije kartonske kutije kartičnog kataloga, inventarnu listu i nekoliko stotina prašnjavih knjiga, Biblioteka Centra je postala najmodernija specijalna biblioteka u BiH, oficijelna knjižnica Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu i potpuno automatizovana. Od 2000. do kraja 2008. godine korisnici su izvršili ukupno 21.864 posudbe monografskih publikacija, a osoblje biblioteke uspješno riješilo 1.123 zahtjeva za informacijskim istraživanjem upućenih od strane korisnika. Osoblje biblioteke uz pomoć menadžmenta Centra uspjelo je kombinirati tradicionalne bibliotečke servise sa novim informacijskim tehnologijama, tako da što se tiče literature iz polja ljudskih prava Biblioteka Centra za ljudska prava je jedna od najopremljenijih i poznatijih biblioteka u Evropi, ne samo zbog velikog broja štampanih publikacija, već i zbog baza podataka sa stotinama i stotinama instrumenata ljudskih prava.