„Međunarodna i regionalna sigurnost“

Jedan od osnovnih ciljeva Centra je pružanje podrške nastavi iz domena ljudskih prava i jačanje interdisciplinarnosti kroz povezivanje organizacionih i podorganizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Kao rezultat, u saradnji sa Centrom za interdsiciplinarne studije „Prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu, nastao je master program „Međunarodna i regionalna sigurnost“. Zahvaljujući neposrednom i opsežnom angažmanu uposlenika Centra, program se uspješno ostvaruje već treću godinu zaredom (akad. god. 2021/22., 2022/23., i 2023/24.). Direktor Centra je ujedno voditelj programa, dok je jedan stručni saradnik zadužen za obavljanje dnevnih aktivnosti vezanih za program. Drugim riječima, oni igraju ključnu ulogu u cijelom procesu, počevši od osmišljavanja studija, formulisanja nastavnog plana i programa, izrade silabusa, razradi plana pokrivenosti, preko organizacije upisa i nastave, koordiniranja između nastavnog osoblja i studenata, do pregledanja i ocjenjivanja završnih radova. Na ovaj način, predmet Ljudska prava je od početka obavezan i predstavlja jedan od stubova programa; prvenstveno (ali ne i isključivo) kroz njegovo izvođenje, Centar ispunjava svoju edukativnu misiju.

Više informacija o master programu “Međunarodna i regionalna sigurnost” možete naći ovdje:

https://cis.unsa.ba/bhs/medunarodna-i-regionalna-sigurnost/