Aktivnosti Univerzitetskog gender resursnog centra u okviru projekta UNIGEM (2022.-2024.)

UNIGeRC je uspostavljen početkom 2022 godine u okviru projekta “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)”. Ovaj regionalni projekat ima za cilj izgradnju etosa rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj politike i senzibilizaciju nastavnog osoblja i studentske populacije u vezi s temama rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja, a finansijski ga podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

TPO Fondacija iz Sarajeva koordinira projekat od 2021-2025 godine s ciljem umrežavanja devetnaest univerzitetâ iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Cilj je orodnjavanja visokog obrazovanja kroz uspostavu mehanizama za rodnu ravnopravnost (vijeća ili centara), usvajanje gender akcionih planova (GAP), obogaćivanja nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti te senzibiliziranja nastavnog kadra i studenata_ica kroz različite vidove tematskih edukacija i treninga.

Univerzitet u Sarajevu kao ključni partner kroz UNIGeRC radi na kreiranju dokumentacije i arhive znanja i resursa te edukaciji u oblasti rodne ravnopravnosti.

Aktivnosti UNIGeRC-u saradnji sa TPO Fondacijom

 1. Uspostavljanje tijela za rodnu ravnopravnost (Savjet za rodnu ravnopravnost u sastavu: prof.dr. Amila Ždralović, prof.dr. Jasna Kovačević, prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, prof.dr. Ajla Demiragić, prof.dr. Dženita Hadžijunuzović Alagić, prof.dr. Belma Memić, doc.dr. Maida Hadžić Omanović, prof.dr. Ermin Bravo doc.dr. Belma Memić, Dr. Gaj Trifković i Alma Volder Madacki)
 2. Usvajanje Gender akcionog planova (GAP) za period 2021-2023 i 2024-2026.
 3. Praćenje provođenja (monitoring) aktivnosti iz GAP-a.
 4. Provođenje prvog regionalnog istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u visokom obrazovanju, 2021-2022.
 5. Publiciranje rezultata istraživanja u knjizi: “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” http://tpo.ba/b/dokument/izazovi%20integriranja%20rodne%20ravnopravnosti%20-%20bosanska%20verzija.pdf
 6. Održavanje međunarodne konferencije “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv rodno zasnovanog nasilja” 2022. godine.
 7. Publiciranje Zbornika radova sa konferencije: “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv rodno zasnovanog nasilja” http://tpo.ba/b/dokument/zbornik%20uprkos%20strahu%20i%20tisini%20web%20ver_.pdf
 8. Kontinuirana edukacija nastavnog osoblja i studentske populacije na u oblasti rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja i načina integriranja ovih sadržaja u kurikulum.
 9. Moodle edukacija za nastavnike preko UNIGeRC website koja uključuje module:
 • Međunarodni i domaći pravni okvir rodne ravnopravnosti
 • Nesvjesna pristrasnost
 • Rod i jezik
 • Rodno zasnovano nasilje

10. UNIGEM edukacija za nenastavno osoblje UNSA, https://unigerc.unsa.ba/unigem-edukacija-za-nenastavno-osoblje-unsa-grupa-virodno-osvijestene-politike-na-univerzitetu/

11. Edukacija, Uvođenje rodno osviještenih politika na univerzitetima, https://unigerc.unsa.ba/uvodenje-rodno-osvijestenih-politika-u-visoko-obrazovanje/

12. Dizajniranje i distribucija pet silabusa o rodu, koji su ponuđeni partnerskim univerzitetima na usvajanje (“Uvod u rodne studije”, “Rodno zasnovano nasilje”, “Rod i ekonomija”, “Rod u sistemu UN-a”, “Rod i evropske integracije”)

13. Prevođenje i štampanje pet novih naslova iz oblasti roda (“Žene i rod”, “Etika brige u doba prekarnosti”, “Dekolonijalni feminizam”, “Feminizam i religija u 21. stoljeću” i “Žene i religija u prvim stoljećima kršćanstva”).

14. Organiziranje promocija prevedenih knjiga na partnerskim univerzitetima.

15. Organiziranje treninga za nastavno osoblje o nesvjesnoj pristranosti 2022 godine sa predavačima sa Stanford univerziteta, SAD-a, Melissa Johns i Dan Klein.
HTTPS://UNIGERC.UNSA.BA/U-MOSTARU-ODRZAN-UNIGEM-OV-TRENING-O-NESVJESNOJ-PRISTRASNOSTI/

16. Organiziranje treninga za nastavno i administrativno osoblje o prevenciji diskriminatornih postupaka na univerzitetima koje su vodili prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, prof. dr. Midhat Izmirlija i mr. sci Miroslav Živanović sa UNSA.
HTTPS://UNIGERC.UNSA.BA/ODRZANA-EDUKACIJA-O-PREVENCIJI-DISKRIMINATORNIH-POSTUPAKA-NA-UNIVERZITETIMA-U-REGIJI/

17. Podrška Univerzitetu u Sarajevu u pripremi Pravilnika o zabrani diskriminacije (Komisija: prof.dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, prof.dr. Jasna Kovačević, prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, prof.dr. Amila Ždralović, Miroslav Živanović i Umihana Mahmić)

18. Dizajn i distribucija Vodiča za pripremu internih pravila univerziteta u sprečavanju diskriminacije, autora Miroslava Živanovića.

19. Organiziranje edukacija za policijske službenice i službenike BiH.
https://unigerc.unsa.ba/u-srijedu-28-marta-2024-u-sklopu-projekta-unigem-odrzana-edukacija-policijskih-sluzbenica-o-efikasnoj-internoj-i-eksternoj-komunikaciji/

20. Učešće u kampanji Liga za ravnopravnost.
https://unigerc.unsa.ba/liga-za-ravnopravnost-promocija-rodne-ravnopravnosti-kroz-sport/

21. Organiziranje aktivnosti s partnerskim univerzitetima radi obilježavanja Međunarodnog dana žena
 http://tpo.ba/b/novosti_2023/novost.php?id=c-09032023
 http://www.tpo.ba/b/novosti/210303%208MPanel1.html
 http://tpo.ba/b/novosti_2023/novost.php?id=c-10032023-a
 https://youtu.be/ca2el0Xlrvc
 http://tpo.ba/b/novosti_2023/novost.php?id=c-08032023-e

22. Organiziranje Zimske škole (Centar za interdisciplinarne studije UNSA za studente i studentice 19 partnerskih univerziteta pod nazivom “Rod i globalizacija” (19-26.02.2023. godine).
HTTPS://UNIGERC.UNSA.BA/USPJESNO-ODRZANA-UNIGEM-ZIMSKA-SKOLA-ROD-I-GLOBALIZACIJA/

23. Objavljivanje Zbornika studentskih radova “Rod i globalizacija na Balkanu“ (urednice: Zilka Spahić Šiljak i Jasna Kovačević)
https://unigerc.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/10/Zbornik-Rod-i-globalizacija-TPO-2023-WEB.pdf

24. Organiziranje Zimske škole pod nazivom Rod i nasilje na Univerzitetu u Novom Sadu (19-23.02.2024.)
HTTPS://UNIGERC.UNSA.BA/U-SKLOPU-PROJEKTA-UNIGEM-ODRZANA-ZIMSKA-SKOLA-ROD-I-NASILJE-U-2024-NA-UNIVERZITETU-U-NOVOM-SADU/

25. Provođenje istraživanja pod nazivom “Diskurzivna pravda” kroz analizu dokumenata sa sudova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

26. Provođenje istraživanja o menstrualnom siromaštvu na univerzitetima u Bosni i Hercegovini (autorice, Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Ana Vujković, Nejra Džananović, Ivana Kulić)
HTTPS://UNIGERC.UNSA.BA/TPO-FONDACIJA-IZDALA-PUBLIKACIJU-KOLIKO-KOSTA-I-KOLIKO-BOLI-DRUSTVENO-DEKODIRANJE-MENSTRUACIJE-NA-UNIVERZITETIMA-U-BOSNI-I-HERCEGOVINI/

27. Održana Međunarodna konferencija Etika pomirenja u suradnji sa Upsala univerzitetom iz Švedske,
https://unigerc.unsa.ba/odrzana-medjunarodna-konferencija-etika-pomirenja/

28. Učešće u globalnoj kampanji “16 dana aktivizma”, koju od 25.11. do 10.12. obilježava više od 6 000 organizacija u preko 180 zemalja pod sloganom “UNITE” (Ujediniti) sa naglaskom na važnosti rodne ravnopravnosti za osiguravanje i poštovanje ljudskih prava.

29. Kampanja 16 dana aktivizma na UNSA
 Panel Ženska prava između generacija: https://unigerc.unsa.ba/panel-zenska-prava-izmedju-generacija/
 Panel Kako odgovoriti na toksičnu muškost, https://unigerc.unsa.ba/odrzan-panel-kako-odgovoriti-na-toksicnu-muskost/
 Održan panel: “Zakon i femicid – komparativni prikaz zakonskih rješenja i sistemskih odgovora u regiji (BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija)
 Održan Okrugli stol: „Policijsko postupanje u slučaju rodno zasnovanog nasilja“
https://unigerc.unsa.ba/u-sklopu-projekta-unigem-na-fakultetu-za-kriminalistiku-kriminologiju-i-sigurnosne-studije-fkkss-odrzan-okrugli-stol-na-temu-policijsko-postupanje-u-slucaju-rodno-zasnovanog-nasilja/
 Snimljen video: Šta je nama gender: crtice iz porodičnog života -UNIGEM projekat- Sead Hrustanović https://unigerc.unsa.ba/sta-je-nama-gender-crtice-iz-porodicnog-zivota-unigem-projekat-sead-hrustanovic-2022/
 16 DANA AKTIVIZMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST” i svečano otvaranje izložbe “ZNAŠ LI?”
https://unigerc.unsa.ba/najava-aktivnosti-kampanje-16-dana-aktivizma-zarodnu-
ravnopravnost-i-svecano-otvaranje-izlozbe-znas-li/

 Održane radionice „Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost“ za studente/ice Ekonomskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta sa novinarom Nikolom Vučićem.
 Promocija rodne ravnopravnosti kroz sport- Liga za ravnopravnost 
https://unigerc.unsa.ba/liga-za-ravnopravnost-promocija-rodneravnopravnosti-kroz-sport/
 Održana radionica „Feminizacija siromaštva“ sa prof.dr. Validom Repovac Nikšić
http://www.tpo.ba/b/novosti/6368.html
 Održano predavanje pod nazivom Finding Your Voice, gošća Christel Gopin, SAD
https://unigerc.unsa.ba/en/finding-your-voice-in-fighting-gender-basedviolence-cristel-gopin/

30. Snimljeni video materijali Aspekti rodne (ne)ravnopravnosti, Nikola Vučić: https://unigerc.unsa.ba/objavljen-video-materijal-aspekti-rodneneravnopravnosti/

31. Snimljeni video materijali Nesvjesna pristrastnost, SSST Sarajevo,
https://unigerc.unsa.ba/video-materijali-nesvjesna-pristrasnost/

32. Snimljeni video materijali o prevenciji rodno zasnovanog nasilja,
https://unigerc.unsa.ba/novi-videomaterijali-u-vezi-s-borbom-protiv-rodnozasnovanog-nasilja/
https://unigerc.unsa.ba/16-dana-aktivizma-objavljen-video-materijal-protivnasilja/

33. Gostovanje na Federalnoj TV: “Završena unigem kampanja 16 dana aktivizma uz poruku: boriti se za prava svaki dan” (Zilka Spahić Šiljak)
https://unigerc.unsa.ba/zavrsena-unigem-kampanja-16-dana-aktivizma-uzporuku-boriti-se-za-prava-svaki-dan/

34. Gostovanje na BHT: “16 dana aktivizma: članica vijeća za rodnu ravnopravnost unsa o femicidu na bhrt-u” (Amila Ždralović),
https://unigerc.unsa.ba/en/16-days-of-activism-a-member-of-the-universityof-sarajevo-gender-equality-council-about-femicide-at-bhrt/

35. Serijal tribina Trudbenice u kulturi, voditeljice: prof.dr. Adisa Bašić i prof.dr. Ajla Demiragić
 https://unigerc.unsa.ba/prva-tribina-iz-serije-trudbenice-ukulturiodrzana-u-srijedu-31-januara-2024/
 https://unigerc.unsa.ba/odrzana-druga-tribina-trudbenice-u-kulturi/
 https://unigerc.unsa.ba/odrzana-treca-tribina-trudbenice-u-kulturi/

36. Serijal radionica: Ko se plaši vještica, voditeljica: Dr. Nidžara Ahmetašević,
https://unigerc.unsa.ba/odrzana-prva-radionica-plasite-li-se-vjestica/

37. Serijal Sokratovih Cafea (online format) sa Christopher Phillips, SAD
 https://youtu.be/gbSVUC9oDWU
 https://youtu.be/ukJ_LciBXTw

38. Predstavljen rad UNIGeRC-a Komisiji za ravnopravnost spolova Parlamenta Federacije BiH
 https://unigerc.unsa.ba/en/presented-work-of-the-universitygender-resource-center-unigerc/

Share:

More Posts

Edukacija policijskih službenica

21. maja 2024., u saradnji #TPO_fondacije, Udruženje Mreža policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e održana je edukacija iz

EUPeace Networking Event

Oko 300 predstavnika sa devet partnerskih univerziteta razmijenilo je ideje o akademskom napredovanju na online događaju Oko 300 predstavnika, nastavnika, istraživača i administrativnih radnika, sa

Send Us A Message