Centar za ljudska prava

Trenutni projekti

UNIGEM

„Univerziteti treba da krenu u proces sistematskog razmatranja razlika između uslova, situacija i potreba žena i muškaraca u univerzitetskim politikama djelovanja, organizacije i pružanja znanja.

 gender mainstreaming (uključivanje rodne perspektive, urodnjavanje)

 Uključivanje roda je (re)organizacija, unapređenje, razvoj i evaluacija političkih procesa, tako da akteri koji su obično uključeni u kreiranje politika uključuju perspektivu rodne ravnopravnosti u sve politike na svim nivoima i u svim fazama.

 

Uključivanje rodne perspektive je postupak procjene implikacija bilo koje planirane akcije na žene i muškarce, uključujući zakonodavstvo, politike ili programe, u svim oblastima i na svim nivoima. To je način da brige i iskustva žena i muškaraca postanu integralna dimenzija kreiranja, provođenja, praćenja i evaluacije politika i programa u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama tako da žene i muškarci imaju jednaku korist, a nejednakost nije prisutna. Krajnji cilj je postizanje rodne ravnopravnosti.

 

Rodno uključivanje je komplementarna strategija, a ne zamjena za politike i programe usmjerene na žene, zakonodavstvo o rodnoj ravnopravnosti, institucionalne mehanizme za rodnu ravnopravnost i specifične intervencije čiji je cilj da se smanji rodna razlika.

 

Projekat „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju vrši TPO fondacija u saradnji sa 18 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

 

Na svim univerzitetima koji su pristupili potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“, predviđeno je i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije.“