Cilj Centra je da doprinosi ostvarivanju medunarodno priznatih ljudskih prava što bi trebalo ostvariti putem informiranja i obezbjedivanja potrebne dokumentacije, poducavanja, davanja strucnih savjeta, istraživanja i izvještavanja, te izdavanja odgovarajucih publikacija. Centar je interdisciplinaran i surađuje sa drugim slicnim institucijama, nevladinim organizacijama i sa nacionalnim i medunarodnim tijelima koja se bave pitanjima ljudskih prava. Aktivnost Centra je orijentirana kako nacionalno, tako i internacionalno.

Osnivanjem Odjela za informacijska istraživanja i biblioteku (OIIB) informacijska i dokumentacijska uloga je izdvojena, profilirana i postigla izuzetne rezultate. Upotreba informacijskih resursa, kako štampanih tako i elektronskih izašla je iz okvira zadatih standardima što je vidljivo kroz statistike: ukupno je riješeno 11.124 informacijska zahtjeva sa isporučenih 138.716 stranica punog teksta. Pružena je podrška brojnim organizacijama u izgradnji kapaciteta, uspostavi bibliotečko-informacionih sistema baziranih na modelu Centra, kao i pomoć u prikupljanju, analizi i sintezi informacija.

Zbog velikog obima aktivnosti usmjerenih na rješavanje korisničkih potreba, OIIB (danas OBD) je bio limitiran u uspostavi novih servisa te u istraživanju novih modaliteta primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kompjuterski podržanim istraživanjima u oblsti ljudskih prava, kao i u bibliotekarstvu u tom polju. Iznimni napori su uloženi u držanje koraka sa tehnološkim razvojem, uglavnom bazirani na prekovremenom radu. Rapidan razvoj informacijske i informatičke znanosti u posljednjih par godina doveo nas je do ideje o uspostavi novog odjela koji bi se bavio ovim pitanjima. Nakon istraživanja, modeliranja i prilagodbe novih sistema razvijenih ili modificiranih u Odjelu za istraživanje i razvoj implementirao bi ih OIIB.


Svrha ODIR-a

Za sve visokoškolske i istraživačke institucije ovo su vremena puna izazova i pred njih se stavljaju veliki zahtjevi. Finansijski resursi su ograničeni a potrebe rastu enormnim brzinama. Organizacije u oblsti ljudskih prava sa visokim budžetima su u prilici da kupuju gotove sisteme, a one sa malim ili skoro nikakvim budžetom zaostaju u razvoju i ne mogu držati korak sa rapidnim razvojem znanosti i tehnologije. Ali, da bi istraživači mogli efikasno obaviti svoj posao evidentna je potreba masovnog korištenja informacijskih i srodnih tehnologija.

Rad ODIR - a se zasniva na suradnji , komplementarnosti i partnerstvu s domaćim i stranim institucijama. ODIR djelujei i kao baza znanja akumuliranog u Bosni i Hercegovini, kao i u regionu; mjesto je sastajanja i suradnje akademskih i istraživačkih institucija, fakulteta društvenih i tehničkih znanosti i ostalih institucija koje se bave ljudskim pravima i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u BiH i drugim zemljama.

ODIR počiva na kreativnom radu poduzetom na sistematičnoj osnovi sa ciljem povećanja znanja kao i korištenju tog znanja u razvijanju novih sistema/aplikacija i modela u oblasti obrazovanja, istraživanja, savjetovanja i dokumentiranja ljudskih prava. Kako niti jedan centar ovog tipa u regionu nema razvojno-istraživačku jedinicu, evidentna je potreba djelovanja ODIR-a. Kako je Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu prepoznat u regionu kao jedan od vodećih u polju primjene novih tehnologija, uspostava ODIR-a je prednost, a samim tim doprinosi afirmaciji Univerziteta u Sarajevu u regionu.