Vizija Odjela za istraživanje i razvoj

je da bude vodeći laboratorij u regionu za unapređenje i primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kompjuterski podržanih istraživanja u oblasti ljudskih prava, teorijskih istraživanja, primijenjenih istraživanja i eksperimentalnog razvoja sa ciljem postizanja vremenski i finansijski opravdanog, efikasnog rješavanja problematike od interesa za Centar i druge organizacije u oblasti ljudskih prava.

Misija Odjela za istraživanje i razvoj

ODIR treba biti osnovan sa ciljem davanja podrške u korištenju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi, učenju i istraživanju sa posebnim fokusom na oblast ljudskih prava. Misija ODIR-a je višestruka:

  • podržati naprednu upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u organizacijama u oblasti ljudskih prava prilagođenu njihovim potrebama. Ovo uključuje razvoj novih alata i tehnika
  • istraživanje novih tehnologija koje imaju potencijalnu stratešku ulogu od značaja za Centar i njegove partnere
  • osigurati uspješnu integraciju hardvera i softvera u istraživanju u oblasti ljudskih prava
  • adaptacija postojećih i projektovanje novih sistema
  • kooperacija sa sličnim institucijama u oblasti ljudskih prava