Članarina u Biblioteci Centra za ljudska prava
 
Godišnja članarina za studente
10,00 KM
Godišnja članarina za postdiplomce
10,00 KM
Godišnja članarina za studente Evropskog regionalnog postdiplomskog studija iz demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA)

 

40,00 KM

Godišnja članarina za zaposlene
20,00 KM
Godišnja članarina za strane državljane
200,00 KM
Mjesečna članarina za strane državljane
50,00 KM
Tromjesečna članarina za strane državljane
70,00 KM
Godišnja članarina za učenike srednjih škola
5,00 KM
Godišnja članarina za penzionere
2,00 KM
Godišnja korporativna članarina za domaće
neprofitne institucije
100,00 KM
Godišnja korporativna članarina za domaće
profitne institucije
1,000 KM
Godišnja korporativna članarina za
strane firme
2,000 KM

U sklopu godišnje članarine korisnici imaju na raspolaganju:

Nelimitirani pristup zbirkama OBD-a (Zbirka monografskih publikacija, Zbirka periodike, Zbirka magistarskih radova Centra za interdisciplinirane postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Specijalna zbirka)

Korištenje usluga OBD-a (odgovaranje na informacijske upite, online katalog biblioteke, posuđivanje naslova, rezervacije, produženje roka posudbe, individualna i grupna poduka u korištenju bibliotečkih izvora i usluga, čitaonica, pretraživanje weba i baza podataka, slanje biltena prinova na zahtjev, asistiranje prilikom obrade podataka u softverima za statističku obradu podataka, selektivna diseminacija informacija)

Pristup EBSCOhost bazi podataka 

Ostale usluge Odjela za biblioteku i dokumentaciju Centra za ljudska prava jesu:
   
Fotokopiranje po stranici
0,10 KM/stranica
Laserska štampa
0,20 KM/stranica
Skeniranje
2KM/stranica
Međubibliotečka pozajmica
2,00 KM + troškovi ispostavljeni od strane NUBBiH
Pretraživanje baza podataka
10,00 DEM/1h
Verifikacija radne bibliografije
25,00 KM + 0,30 KM/1 referenca
Pretraživanje Interneta
10,00 KM/1h
Istraživanje u drugim bibliotekama/arhivima
30,00 KM/1 dan + nastali troškovi
 
Svi ostali troškovi (kaucija, naknada u slučaju oštećenja knjige i sl.) će biti regulirani u skladu sa Poslovnikom o radu biblioteke