Savjet je stručni organ Centra koji ima 11 članova, a čine ga predstavnici:

Pravnog fakulteta,
Fakulteta političkih nauka,
Fakulteta kriminalističkih nauka,
Ombudsmena FBiH,
Helsinškog komiteta BiH,
Evropskog trening i istraživačkog Centra Univerziteta u Graz-u (Austrija),
Ureda Viskog predstavnika u BiH,
Ureda Vijeća Evrope,
Ureda Visokog komesara za ljudska prava UN u BiH,
Evropske komisije i
OSCE misije u BiH

Savjet Centra, na prijedlog Rektora, imenuje Upravni odbor Univerziteta. Mandat članova Savjeta Centra traje 2 godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog imenovanja.

Savjet Centra bira predsjednika iz reda svojih članova.


Zadaci Savjeta

Savjet Centra:

  • utvrđuje Prijedlog Statuta Centra i ostale opće akte Centra i iste prosljeđuje Upravnom odboru Univerziteta na donošenje,
  • donosi, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Univerztiteta, plan i program rada Centra i stara se o njegovoj realizaciji,
  • donosi, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Univerziteta, budžet i godišnji finansijski plan Centra,
  • podnosi Upravnom odboru Univerziteta izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju,
  • predlaže Upravnom odboru Univerziteta mjere za osiguranje sredstava potrebnih za rad i razvoj Centra,
  • predlaže Upravnom odboru Univerziteta kandidata za direktora Centra,
  • razmatra izvještaj direktora Centra o radu i finansijskom poslovanju,
  • prati i koordinira aktivnosti Centra
  • vrši i druge poslove koje mu povjere Rektor i Upravni odbor Univerziteta