Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu je organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu osnovana sa osnovnom idejom da se Univerzitet kvalitetno i stručno organizuje za ostvarivanje međunarodno priznatih ljudskih prava .

Misija Centra je da doprinosi ostvarivanju međunarodno priznatih ljudskih prava što se obezbjeđuje putem informiranja i obezbjeđivanja potrebne dokumentacije, podučavanja, davanja stručnih savjeta, istraživanja i izvještavanja, te izdavanja odgovarajućih publikacija.

Centar je interdisciplinaran i surađuje sa drugim sličnim institucijama, nevladinim organizacijama i sa nacionalnim i međunarodnim tijelima koja se bave pitanjima ljudskih prava . Aktivnost Centra orijentirana je kako nacionalno, tako i internacionalno.

Centar nema mogućnosti za pružanje konkretne individualne pravne pomoći u slučaju povrede ljudskih prava, niti za obraćanje službenim institucijama vlasti. Osoblje Centra uputit će osobe koje se žale na kršenje ljudskih prava na druge vladine i nevladine organizacije i tijela za zaštitu ljudskih prava.

Centar ostvaruje slijedeće zadatke:

  • Edukacija i trening, dokumentiranje i informiranje, istraživanje i konstalting, odnosno:
  • Ostvarivanje međunarodno priznatih ljudskih prava putem informiranja i obezbjeđivanja potrebne dokumentacije, podučavanja, davanja stručnih savjeta, istraživanja i izvještavanja
  • Interdisciplinarna saradnja sa drugim sličnim institucijama, nevladinim organizacijama i sa nacionalnim i međunarodnim tijelima koja se bave pitanjem ljudskih prava.
  • Pomoć pri sticanju akademskog stupnja iz oblasti ljudskih prava, na osnovi ponuđenih kurseva, zajedno sa VŠU Univerziteta u Sarajevu.
  • Obezbjeđivanje intelektualnog fokusa za osoblje svih VŠU Univerziteta u Sarajevu
  • Realizacija edukativnih projekata iz oblasti ljudskih prava, organizacija seminara, okruglih stolova i drugih javnih aktivnosti u cilju promovisanja naučnog rada;
  • Bibliotečka djelatnost: asistiranje pri istraživačkim projektima u oblasti ljudskih prava, asistiranje predavačima putem obezbjeđivanja informacija, znanja i resursa koji podržavaju istraživače studente u procesu učenja i obezbjeđivanja i isporuke programa razvijanja informacionih vještina, obezbjeđenje informacija i materijala pri asistiranju istraživačima, profesorima i drugim menadžerima u procesu donošenja odluka, obezbješivanje mogućnosti za razvoj karijere i pružanje usluga, doprinos obrazovnom životu lokalne zajednice.
  • Angažuje eksperte iz oblasti ljudskih prava;
  • Obezbjeđenje finansijske i materijalne podrške za rad i unapređenje rada Centra,
  • Obavlja i druge aktivnosti vezane za ostvarivanje osnovnih zadataka Centra.