ICT u obrazovanju o ljudskim pravima

Regional Ethics Teaching Meeting, Split, 28-29. Novembar 2005.

Balkan viđen izvana: Prvi međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu

Menadžment pristupa elektronskim resursima – akademske baze podataka

SEELAWYERS.NET

Godišnjak Balkanske mreže za ljudska prava

Ljudska prava osoba sa invaliditetom

ETZ Graz

Balkan Human Rights Network

Danski institut za ljudska prava, Kopenhagen

Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu

Regionalni izvještaj o ljudskim pravima 2005.

Obogaćivanje pristupa informacijskim resursima - EBSCOhost

Proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini

Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji

The Gate - Virtual Gate to Human Rights

The Gate - Virtual Gate to Human Rights