ICT u obrazovanju o ljudskim pravima

Regional Ethics Teaching Meeting, Split, 28-29. Novembar 2005.

Balkan viđen izvana: Prvi međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu

Menadžment pristupa elektronskim resursima – akademske baze podataka

SEELAWYERS.NET

Godišnjak Balkanske mreže za ljudska prava

Ljudska prava osoba sa invaliditetom

ETZ Graz

Balkan Human Rights Network

Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu

Regionalni izvještaj o ljudskim pravima 2005.

Obogaćivanje pristupa informacijskim resursima - EBSCOhost

Proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini

Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji

The Gate - Virtual Gate to Human Rights

The Gate - Virtual Gate to Human Rights