Kako učimo našu djecu: psiho-socijalni aspekti izloženosti učenika i nastavnika aparthejdu/segregaciji u podijeljenim školama (dvije škole pod jednim krovom)

Škola koju volim

Godišnji izvještaj o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini (2011)

Zaštita prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini - Faza I (01. februar - 31. juli 2010.)

Doprinos ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini

Komentar Zakona o zabrani diskriminacije

Program podrške društvenim istraživanjima u regiji (RRPP)

Obuka pravnika u tranzicijskim zemljama Jugoistočne Evrope

Zaštita ljudskih prava starih osoba

Projekt „Pokretanje Biblioteke Parlamentarne skupštine BiH“

Tempus JEP – Razvoj novog naučno nastavnog plana i programa

Institucionaliziranje etničkih različitosti u (post-) konfliktnim situacijama - Značaj ljudskih prava i zaštite manjina u Jugoistočnoj Evropi - ETZ GracMreža univerzitetskih centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi – HRC NET

Zaštita ljudskih prava starih osoba

Razvoj biblioteke Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

Proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini

Razvoj biblioteke za ljudska prava

U pravu si!

Ljudska prava osoba sa invaliditetom

Žena na ekonomskoj i socijalnoj raskrsnici

Godišnji izvještaj o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini

Web portal Balkanske mreže za ljudska prava

Čuvari prava

Platforma Bosna i Hercegovina, faza II- Doprinos Ustavnoj reformi - ( 01.juli 2006 -31.decembar 2007)

Inicijativa procesa pomirenja u Daytonskom trouglu: mlade vođe u procesu dijaloga, kooperacije, povjerenja i prevazilaženja prošlosti

Ljudska i prava manjina u okviru ciklusa etničkog konflikta (MIRICO)

Ljudska sigurnost na zapadnom Balkanu: uticaj transnacionalnih terorističkih i kriminalističkih organizacija na proces izgradnje mira u regionu (HUMSEC)

Dopunska obuka o ljudskim pravima za pravnike u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije