Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu objavljuje svoj prvi sintetički izvještaj o stanju ljudskih prava u zemlji koji ima za cilj da prikaže i ocijeni postojeća ustavna i zakonska rješenja u oblasti ljudskih prava.

Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu predstavlja analizu usmjerenu na utvrđivanje obima u kojem je domaće zakonodavstvo usaglašeno sa ključnim međunarodnim i regionalnim standardima definiranim u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima Vijeća Evrope, te Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih nacija.

Izvještaj se sastoji od četiri dijela: (1) ljudska prava u pravnim propisima; (2) ljudska prava u primjeni; (3) ljudska prava u svijesti građana Bosne i Hercegovine; i (4) glavni problemi – 2008.

U prvom dijelu Izvještaja predstavljena je analiza zakonskih rješenja koja se odnose na zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Analizirane su ustavne odredbe i ključni zakoni koji su od značaja za uživanje ljudskih prava, te pojedini prijedlozi i nacrti zakona koji će imati uticaj na ovu oblast. Analiza relevantnog materijala uključuje i njegovo poređenje sa odgovarajućim članovima UN paktova i Evropske konvencije o ljudskim pravima, te tumačenjima Evropskog suda za ljudska prava.

Drugi dio izvještaja predstavlja napor da se predstavi stvarno stanje u oblasti uživanja ljudskih prava, odnosno njihovog ograničavanja ili kršenja. Saradnici i saradnice Centra za ljudska prava sistematski su pratili izabrane pisane medije i izvještaje i analize međunarodnih domaćih i nevladinih organizacija. U ovoj oblasti prikupljena je izuzetno obimna građa iz koje su izdvojene teme i tekstovi koji nedvosmisleno ukazuju na ozbiljnost kršenja ljudskih prava, a u nekim slučajevima predstavljaju i jasnu ilustraciju kvalitete medijskog izvještavanja o ljudskim pravima.

U trećem dijelu izvještaja predstavljeni su rezultati istraživanja stanja pravne svijesti o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini na uzorku od 1101 ispitanika i ispitanica.

Četvrti dio Izvještaja obrađuje dvije posebne teme: prvu, koja se bavi ključnim instrumentima zaštite ljudskih prava i problemima u njihovom funkcioniranju i djelovanju, i drugu, koja za cilj ima doprinijeti naporima da se procesuiranje ratnih zločina održi kao jedan od ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine.

Objavljivanje Izvještaja ne bi bilo moguće bez finansijske podrške Fonda otvoreno društvo

 


Preuzmite puni tekst izvještaja

LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2008
Pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava sa ispitivanjem javnog mnenja (PDF)

Pregled izabranih zaključaka i prijedloga iz Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u BiH za 2008. godinu (PDF)

 

Ekspertni tim saradnika Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

Faris Vehabović
Lada Sadiković
Midhat Izmirlija
Adnan Kadribašić
Božana Vasković
Rebeka Kotlo
Elma Veledar-Arifagić
Lejla Hadžimešić
Zarije Seizović
Anđela Lalović
Maša Hičišin
Davor Marko
Saida Mustajbegović
Amra Mehmedić
i saradnici

 
Sva pitanja o izvještaju možete uputiti na mail Centra